ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Home / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Στην Sales Experience, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των πωλήσεών σας, προσφέρουμε τις ακόλουθες εργασίες:

 

 • Σχεδιάζουμε και προβλέπουμε τις προτεραιότητες πωλήσεων και εμπορικών ενεργειών προκειμένου να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων, τόσο ποιοτικά (αναγνωρισιμότητα μάρκας) όσο και ποσοτικά (στόχοι πωλήσεων και μερίδια που έχουν τεθεί από την εκάστοτε εταιρεία).

 

 • Στήνουμε και ελέγχουμε τις εμπορικές πολιτικές.

 

 • Καλύπτουμε το υπάρχον πελατολόγιο και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για άνοιγμα νέων σημείων και καναλιών πωλήσεων.

 

 • Ελέγχουμε και ενημερώνουμε για τις τιμές, τα αποθέματα των πελατών και τις ενέργειες του ανταγωνισμού.

 

 • Καταγράφουμε τα παράπονα των πελατών.

 

 • Διαπραγματευόμαστε τη δημιουργία σημείων προβολής και stands, καθώς και τον έλεγχο αυτών

 

 • Δημιουργούμε Καρτέλα «Συνεργάτη» με περιοδικές αναλύσεις πωλήσεων ανά τομέα, αναλύσεις επισκεψιμότητας – πωλήσεων ανά πωλητή αλλά και περιοδικές αναλύσεις επισκεψιμότητας- πωλήσεων ανά εταιρεία.

 

 • Συντάσσουμε αναφορές αγοράς και ανταγωνισμού, καταγράφουμε και αναλύουμε στατισικά στοιχεία και reports σύμφωνα με τις απαιτήσεις του «Συνεργάτη»

 

 • Επιτυγχάνουμε την επίλυση τυχόν προβλημάτων

 

 • Κάνουμε απολογισμό των αποτελεσμάτων με τη Διοίκηση σε χρονικά συμφωνημένα meetings.

 

Υπηρεσίες Οικονομικής Διαχείρισης:

 

 • Στήνουμε και παρακολουθούμε τις οικονομικές πολιτικές βάσει της εμπορικής συμφωνίας

 

 • Εισπράττουμε για λογαριασμό του πελάτη με βάση την οικονομική συμφωνία.

 

 • Τηρούμε τις συμφωνημένες σταθμισμένες ημέρες είσπραξης

 

 • Διενεργούμε έρευνα για την οικονομική υγεία του κάθε πελάτη

 

 • Ενημερώνουμε τον πελάτη για κάθε αλλαγή στην συμφωνία αλλά και για πληροφορίες που αφορούν στα οικονομικά στοιχεία ανταγωνιστικής εταιρείας