ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Στην Sales Experience, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των πωλήσεών σας, προσφέρουμε τις ακόλουθες εργασίες:

 • Σχεδιάζουμε και προβλέπουμε τις προτεραιότητες πωλήσεων και εμπορικών ενεργειών προκειμένου να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων, τόσο ποιοτικά (αναγνωρισιμότητα μάρκας) όσο και ποσοτικά (στόχοι πωλήσεων και μερίδια που έχουν τεθεί από την εκάστοτε εταιρεία).
 • Στήνουμε και ελέγχουμε τις εμπορικές πολιτικές.
 • Καλύπτουμε το υπάρχον πελατολόγιο και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για άνοιγμα νέων σημείων και καναλιών πωλήσεων.
 • Ελέγχουμε και ενημερώνουμε για τις τιμές, τα αποθέματα των πελατών και τις ενέργειες του ανταγωνισμού.
 • Καταγράφουμε τα παράπονα των πελατών.
 • Διαπραγματευόμαστε τη δημιουργία σημείων προβολής και stands, καθώς και τον έλεγχο αυτών
 • Δημιουργούμε Καρτέλα «Συνεργάτη» με περιοδικές αναλύσεις πωλήσεων ανά τομέα, αναλύσεις επισκεψιμότητας – πωλήσεων ανά πωλητή αλλά και περιοδικές αναλύσεις επισκεψιμότητας- πωλήσεων ανά εταιρεία.
 • Συντάσσουμε αναφορές αγοράς και ανταγωνισμού, καταγράφουμε και αναλύουμε στατισικά στοιχεία και reports σύμφωνα με τις απαιτήσεις του «Συνεργάτη»
 • Επιτυγχάνουμε την επίλυση τυχόν προβλημάτων
 • Κάνουμε απολογισμό των αποτελεσμάτων με τη Διοίκηση σε χρονικά συμφωνημένα meetings.

Υπηρεσίες Οικονομικής Διαχείρισης:

 • Στήνουμε και παρακολουθούμε τις οικονομικές πολιτικές βάσει της εμπορικής συμφωνίας
 • Εισπράττουμε για λογαριασμό του πελάτη με βάση την οικονομική συμφωνία.
 • Τηρούμε τις συμφωνημένες σταθμισμένες ημέρες είσπραξης
 • Διενεργούμε έρευνα για την οικονομική υγεία του κάθε πελάτη
 • Ενημερώνουμε τον πελάτη για κάθε αλλαγή στην συμφωνία αλλά και για πληροφορίες που αφορούν στα οικονομικά στοιχεία ανταγωνιστικής εταιρείας